Mwotwakura Kuri

Ni mwakure canke mwuzuze urwo rupapuro ruri ku rubuga ngurukanabumenyi kugira musabe urutonde rw’ibikenerwa mu kwubaka canke rw’ibikoresho mukeneye, canke mubaze ibibazo muri rusangi bijanye n’abo dukorana b’abanyamerika babibifiye uruhusha hamwe n’ ivyerekeye ivyo dukora. Turindiye kubakirana igishika cinshi

AHO DUKORERA

Quartier Asiatique, Avenue Songa ,Immeuble Makelele House
Bujumbura – Burundi

DUHAMAGARE KURI

+257 79 500 227, +257 22 27 98 28
info@bmbc.bi