#Video .Nankana Ngo Kwubaka inzu utagira plan canke devis y’ ukuri ngo vyoba bitera ” Tension “? Umviriza iyi vidéo

Benshi baremeza KO imbere yo kwubaka inzu umuntu yari akwiye kuba afise integuro itomoye kugira ngo ntahave yikangura yaramaze kururwamwo atako akibigir y’aa. ju ju un

Ico Nico abantu ji oui ishirahamwe BMBC kuko uwutwituye atangura kwubaka afise amakuru yose akeneye(igiciro ,ibicapu, ikiringo ,…..)

Umviriza vidéo

Mutama ati:”Amasezerano yose twagiraniye mwarayubahirije “

Uwo mutama yari yaserukiye umuclient wacu twubakiye inzu ari mu gihugu co mu mahanga

Bari bahejeje kuduha intungwa bwa kimenyetso Co kudushimira kukuntu dukora neza

Ishirahamwe BMBC rirabafasha Gutegura imigambi yanyu yo kwubaka kuva ku #bicapu, gushika ku #kwubaka nyezina

Twubakira amazu abantu bipfuza kwubaka baba abari I #Burundi canke baba mu #mahanga.

Mutwandikire canke mutuvugishe kuri whatsapp +257 795002279

AIME THIERRY ATI : NZOBWIRA ABAGENZI TUBANA MURI CANADA … N ABANDI MURI AMERIQUE DU NORD KO BOKWITURA BMBC MU MIGAMBI YABO YO KWUBAKA .

AYO MAJAMBO YAYASHIKIRIJE IGIHE YARI YISHIKIYE  AHO ISHIRAHAMWE BMBC TURANGURIRA IMIGAMBI YO KWUBAKA Y ‘ ABARUNDI BATARI BAKE HARIMWO ABABA MUBIHUGU BITANDUKANYE VYO HIRYA NO HINO KW’ ISI.

Thierry rero  akaba asanzwe aba muri Canada akaba yaripfuza kuronka umuntu yomwubakira inzu mu Burundi.Niho yaca aja kuri internet  gutyo abona ishirahamwe BMBC  risanzwe ryubaka  amazu y abarundi batandukanye.Amaze kuronka contact zacu  yaciye atwandikira kuri whatsapp  kugira atubaze  amakuru yiyongereye. Yavuze kandi ko hari izindi site internet  yabonye zivuga neza ishirahamwe BMBC.

Munyuma yararungitse umuntu wo muri famille kugira arabe ko ishirahamwe BMBC ribaho koko. BAVUZE KO DUKORA IBIKORA INKA BICA BITUMA DUTANGURA GUTEGURA UMUGAMBI WIWE .Munyuma igihe yaraje mu gihugu c’ uburundi niho yaja agendeye aho dukorera imirimo aca aduha kino kiyago . Nimba nawe uba mu Burundi canke mu Mahanga ukaba wipfuza  kwubaka MU Buryo buri ku mategeko  kandi ukirinda ingorane zo mu miryango ,  turagusavye witure ishirahamwe BMBC rimaze imyaka itari mike rikora ibishimwa.

Twarafashije abatari bake kwubaka benshi muri bo muzobona ivyo bivugira mu biganiro bitandukanye aho bavuiga ko gukorana na BMBC vyabakingiye.

MENYA NEZA :BMBC IRABAFASHA GUTEGURA UMUGAMBI WANYU IKONGERA IKABAFASHA KWUBAKA.

IYO MWUBATSE MWUBAKE NEZA

Amakaminuza Yo Mu Burundi Arahurumbira Ubuhinga Bugezweho bwa BMBC

Nkuko mubimenyereye,Ishirahamwe ryanyu BMBC( Building and Multi-Business Company) rirababwira ico rikora mu bijanye no kwubaka amazu y’abantu baba abari hano mu Burundi canke mu mahanga.Uyu musi naho twashimye kubayagira ibigezweho na cane cane mu bijanye no gukorana n’amakaminuza atandukanye atandukanye mu bijanye no gukora imyimenyerezo ku bijanye n’umwuga wo kwubaka hamwe no gutegura imigambi yo kwubaka.

Raba kandi: Ishirahamwe BMBC Riratumirira Abo Bose Bashaka kwubaka mu Burundi

Amakaminuza yama yashimye ivyo dukora mu kuturungikira abanyeshure bakora imyimenyerezo ni Kaminuza y’Uburundi, Kaminuza Espoir d’Afrique, Université Ntare Rugamba na Summit University. Ibintu dukora amakaminuza arabishima ku buryo aturungikira abanyeshure bayo ngo bakore imyimenyerezo.

Raba Video hano aho Ishirahamwe ryanyu ryakoranye n’abariko bakora imyimenyerezo:

Ishirahamwe BMBC Riratumirira Abo Bose Bashaka Kwubaka mu Burundi.

Haraheze igihe kitari gito ishirahamwe ryanyu BMBC (Building and Multi-Business Company) ryo kububakira amazu no kubacapurira ibicapu ririko ribabwira uko abantu cane cane abari hanze y’igihugu c’Uburundi bashobora gukora ibikorwa vyabo vy’Ubwubatsi mu buryo buborohereza kandi butavuna.

Muri BMBC urahasanga Ibikorwa bitandukanye

Hano hepfo hariho ikiganiro Ishirahamwe ryanyu BMBC ryakoranye n’umwe mu bakiliya baryo yarungitswe n’umuntu ari muri Amerika kugira tumufashe mu bijanye no kwubaka inzu kubera yashimye uko dukora.

Ukaba nawe wibaza uko wobigenza mu bijanye no kwubaka mu Burundi uri mu makungu, raba hano iyi video ngufi yerekana ko ivyo ubu bishoboka bitakiri umugani :

Raba hano Ico Abakiliya ba BMBC bavuga: Barashima uko bakorana na BMBC!

Abashima uko bakorana na BMBC baragira ico bavuze ku kuntu Ishirahamwe rijanye n’ubwubatsi hamwe no gucapura ibicapo vy’amazu.

 Nimba wipfuza kwubakirwa inzu na BMBC, umviriza neza hano kino kiganiro BMBC yakoranye na bamwe bamwe mu bakiliya bayo:

 

Abakozi kandi bakorana na BMBC usanga bava mu mico kama itandukanye kandi ugasanga bavuga nizindi ndimi. Umviriza hano naho:

Nimba wubaka inzu, ubaka neza ukoranye n’abahinga aribo BMBC.

 

 

Ivyo Abakiliya bakoranye Na BMBC Bavuga: Raba hano witonze.

Mu kiganiro giheruka twarababwiye ibitari bike bijanye nuko ishirahamwe BMBC rikorana neza n’abantu. Ubu naho raba witonze ico abandi bavuga muri zino video zikurikira hama ukorane n’abahanga mu vy’ubwubatsi kandi ubazeze ibikorwa ubizeye.

Raba kandi hano impanuro ku bantu bose boba bipfuza kwubaka inzu mu Burundi:

Raba kandi hano hano ikiganiro cerekana ko abarundi baba mu mahanga bashaka kwubaka inzu mu Burundi ko bakwiye kuzeza ibikorwa vyo kwubaka abantu b’abizerwa kandi babishoboye, bafise n’ubuhanga bukwiye.

Nimba wubaka inzu, Ubaka neza.

Umviriza uko wobigenza  nimba wipfuza kwubaka inzu mu Burundi aho woba uri hose.

Ishirahamwe BMBC( Building and Multi-Business Company) ryubaka amazu y’abantu, rikorera mu Burundi rirafasha abo bose bipfuza kwubaka baba hano mu Burundi canke mu mahanga. Woba wipfuza kumenya uko muri rusangi iryo Shirahamwe  BMBC rikora?

Raba hano kino kiganiro kivuga uko muri rusangi iryo Shirahamwe ritunganiriza bose baba ababa hanze no mu Burundi.

Umviriza witonze hano nimba wipfuza kuzokwubaka mu Burundi:

Umviriza kandi witonze umenye ingene bigenda kuva mu ntango kugira urangize umugambi wawe wo kwubaka.

Raba hano:

Raba kandi hano igice ca nyuma kivuga ibijanye n’intambuko umuntu yotera zituma ushobora kurangiza umugambi wawe wo kwubaka maze ugashika kuco wipfuza:

Raba hano:

Raba kandi hano witonze ivyo umwe mu bakiliya ba kera ba BMBC bavuga ku vyerekeye ishirahamwe BMBC rikora ku bijanye no kububakira amazu mu buryo bashima.

Raba hano witonze:

Nkuko rero abantu batari bake bamaze kubona ko biteza ingorane bariko barubaka badakurikije izo ntambuko zavuzwe ngaho mwayo mavideo, ishirahamwe BMBC ryaje kugira ribibashemwo maze mushike kuco mwipfuza mu bijanye no kwubaka aho mwoba muri hose kwisi.

 MENYA NEZA: Iryo shirahamwe BMBC rirakora nibindi harimwo kudandaza ama parcelles, gupangisha amazu no kuyagurisha, ama bureaux, kudandaza imiduga no kuyikotesha hamwe n’ibindi ishirahamwe rizobandanya ribamenyesha ko rikora.

Mwipfuza kugura ama parcelles canke kugura inzu no gupanga inzu, raba kuri uyu muhora aho hariko ama parcelles menshi agurwa n’amazu agurwa :

Raba ngaha niwaba wipfuza kugura parcelle wipfuza: http://itongo.bmbc.bi/

Raba kandi ngaha niwaba wipfuza kugura canke gukotesha imiduga : http://imiduga.bmbc.bi/

Murashobora gukurirana ivyo Ishirahamwe rikora ngaha:

WhatsApp: +257 79 500 227

Facebook: Building and Multi-Business company

Youtube: BMBC BURUNDI CONSTRUCTION ARCHITECTURE

Twitter: BmbcBi