Amakaminuza Yo Mu Burundi Arahurumbira Ubuhinga Bugezweho bwa BMBC

Nkuko mubimenyereye,Ishirahamwe ryanyu BMBC( Building and Multi-Business Company) rirababwira ico rikora mu bijanye no kwubaka amazu y’abantu baba abari hano mu Burundi canke mu mahanga.Uyu musi naho twashimye kubayagira ibigezweho na cane cane mu bijanye no gukorana n’amakaminuza atandukanye atandukanye mu bijanye no gukora imyimenyerezo ku bijanye n’umwuga wo kwubaka hamwe no gutegura imigambi yo kwubaka.

Raba kandi: Ishirahamwe BMBC Riratumirira Abo Bose Bashaka kwubaka mu Burundi

Amakaminuza yama yashimye ivyo dukora mu kuturungikira abanyeshure bakora imyimenyerezo ni Kaminuza y’Uburundi, Kaminuza Espoir d’Afrique, Université Ntare Rugamba na Summit University. Ibintu dukora amakaminuza arabishima ku buryo aturungikira abanyeshure bayo ngo bakore imyimenyerezo.

Raba Video hano aho Ishirahamwe ryanyu ryakoranye n’abariko bakora imyimenyerezo:

Ishirahamwe BMBC Riratumirira Abo Bose Bashaka Kwubaka mu Burundi.

Haraheze igihe kitari gito ishirahamwe ryanyu BMBC (Building and Multi-Business Company) ryo kububakira amazu no kubacapurira ibicapu ririko ribabwira uko abantu cane cane abari hanze y’igihugu c’Uburundi bashobora gukora ibikorwa vyabo vy’Ubwubatsi mu buryo buborohereza kandi butavuna.

Muri BMBC urahasanga Ibikorwa bitandukanye

Hano hepfo hariho ikiganiro Ishirahamwe ryanyu BMBC ryakoranye n’umwe mu bakiliya baryo yarungitswe n’umuntu ari muri Amerika kugira tumufashe mu bijanye no kwubaka inzu kubera yashimye uko dukora.

Ukaba nawe wibaza uko wobigenza mu bijanye no kwubaka mu Burundi uri mu makungu, raba hano iyi video ngufi yerekana ko ivyo ubu bishoboka bitakiri umugani :

Raba hano Ico Abakiliya ba BMBC bavuga: Barashima uko bakorana na BMBC!

Abashima uko bakorana na BMBC baragira ico bavuze ku kuntu Ishirahamwe rijanye n’ubwubatsi hamwe no gucapura ibicapo vy’amazu.

 Nimba wipfuza kwubakirwa inzu na BMBC, umviriza neza hano kino kiganiro BMBC yakoranye na bamwe bamwe mu bakiliya bayo:

 

Abakozi kandi bakorana na BMBC usanga bava mu mico kama itandukanye kandi ugasanga bavuga nizindi ndimi. Umviriza hano naho:

Nimba wubaka inzu, ubaka neza ukoranye n’abahinga aribo BMBC.

 

 

Ivyo Abakiliya bakoranye Na BMBC Bavuga: Raba hano witonze.

Mu kiganiro giheruka twarababwiye ibitari bike bijanye nuko ishirahamwe BMBC rikorana neza n’abantu. Ubu naho raba witonze ico abandi bavuga muri zino video zikurikira hama ukorane n’abahanga mu vy’ubwubatsi kandi ubazeze ibikorwa ubizeye.

Raba kandi hano impanuro ku bantu bose boba bipfuza kwubaka inzu mu Burundi:

Raba kandi hano hano ikiganiro cerekana ko abarundi baba mu mahanga bashaka kwubaka inzu mu Burundi ko bakwiye kuzeza ibikorwa vyo kwubaka abantu b’abizerwa kandi babishoboye, bafise n’ubuhanga bukwiye.

Nimba wubaka inzu, Ubaka neza.

Umviriza uko wobigenza  nimba wipfuza kwubaka inzu mu Burundi aho woba uri hose.

Ishirahamwe BMBC( Building and Multi-Business Company) ryubaka amazu y’abantu, rikorera mu Burundi rirafasha abo bose bipfuza kwubaka baba hano mu Burundi canke mu mahanga. Woba wipfuza kumenya uko muri rusangi iryo Shirahamwe  BMBC rikora?

Raba hano kino kiganiro kivuga uko muri rusangi iryo Shirahamwe ritunganiriza bose baba ababa hanze no mu Burundi.

Umviriza witonze hano nimba wipfuza kuzokwubaka mu Burundi:

Umviriza kandi witonze umenye ingene bigenda kuva mu ntango kugira urangize umugambi wawe wo kwubaka.

Raba hano:

Raba kandi hano igice ca nyuma kivuga ibijanye n’intambuko umuntu yotera zituma ushobora kurangiza umugambi wawe wo kwubaka maze ugashika kuco wipfuza:

Raba hano:

Raba kandi hano witonze ivyo umwe mu bakiliya ba kera ba BMBC bavuga ku vyerekeye ishirahamwe BMBC rikora ku bijanye no kububakira amazu mu buryo bashima.

Raba hano witonze:

Nkuko rero abantu batari bake bamaze kubona ko biteza ingorane bariko barubaka badakurikije izo ntambuko zavuzwe ngaho mwayo mavideo, ishirahamwe BMBC ryaje kugira ribibashemwo maze mushike kuco mwipfuza mu bijanye no kwubaka aho mwoba muri hose kwisi.

 MENYA NEZA: Iryo shirahamwe BMBC rirakora nibindi harimwo kudandaza ama parcelles, gupangisha amazu no kuyagurisha, ama bureaux, kudandaza imiduga no kuyikotesha hamwe n’ibindi ishirahamwe rizobandanya ribamenyesha ko rikora.

Mwipfuza kugura ama parcelles canke kugura inzu no gupanga inzu, raba kuri uyu muhora aho hariko ama parcelles menshi agurwa n’amazu agurwa :

Raba ngaha niwaba wipfuza kugura parcelle wipfuza: http://itongo.bmbc.bi/

Raba kandi ngaha niwaba wipfuza kugura canke gukotesha imiduga : http://imiduga.bmbc.bi/

Murashobora gukurirana ivyo Ishirahamwe rikora ngaha:

WhatsApp: +257 79 500 227

Facebook: Building and Multi-Business company

Youtube: BMBC BURUNDI CONSTRUCTION ARCHITECTURE

Twitter: BmbcBi

 

Ivyo abakiriya ba BMBC bavuga ku bikorwa twabakoreye.

Ushobora kuba wibaza ico abakiliya bamwe bamwe bibaza ku vyerekeye ibikorwa Ishirahamwe ryo kwubaka amazu no gucapura ibicapo vy’amazu rimaze gukora. Muri iyi video hano hepfo BMBC yaragendeye umukiliya umwe aba mu gisagara ca Bujumbura, quartier Kuwinterekwa, tukaba twamusanze mu nzu twigeze kumwubakira.

Raba hano ikiyago twagiranye muri iyi video hano hepfo:

Umugambi wo kwubaka ugenda gute?(Igice ca mbere)

Nimba ufise umugambi wo kwubaka ukaba wipfuza kumenya uko wobigenza canke aho wokwitura .Umviriza kino kiganiro c’intangamarara:

Ntiwibagire kudukurikirana kuri Facebook: Building and Multi-Business Company(bmbc)

 

Intambuko zigize Umugambi wo Kwubaka.1)intangamarara

#Burundi.muntu wese wipfuza kwubaka mu Burundi ukaba warabuze uko ubikika kuko udafise amakuru akwiye yukuntu bigenda, twaguteguriye ibiganiro bitatu bizogufasha kubishikako

Iyi video nimwe Muri ivyo biganiro ikaba ari iya mbere.

Kurikira kandi ivyo biganiro kuri site web yacu kuri www.bmbc.bi

Duhamagare kuri +257 79500227/ +257 22279828

If you build,build well

Wipfuza naho kumenya vyinshi kuvyerekeye ishirahamwe ryubaka Amazu BMBC.BI, Fyonda hano:
https://web.facebook.com/BMBCBI/videos/1091519620984212/?hc_ref=ARQNMFjQdwRBCK6fRoSz1AhVKPB2QHbjkQNfqFN4tRBZuij1mSmHUwcSYqg4rP0zFBM

Posted by Building and Multi-Business Company(bmbc) on Thursday, August 10, 2017

Raba Hano Ico Umukuru wa BMBC Avuga Ku Boba Bipfuza Gukorana N’iryo Shirahamwe Mu Bijanye n’Ubwubatsi.

Birashika umuntu akiyumvira ko yokwubaka inzu, agakoresha ibicapo vy’amazu ariko akabura uko yotangura!Akaba akeneye abobimufashamwo, kandi mu buryo bunyaruka kandi  butavuna.

Waba uba mu Burundi, mu mahanga, aho uri hose ushobora kwubaka inzu mu buryo bwiza ubifashijwemwo na BMBC( Building and Multi-Business Company).

Raba hano ico umukuru wa BMBC avuga muri ino Video:

Mbega mwoba muzi ko ishirahamwe BMBC ari irya mbere muvyo gukorana neza n’abantu bubaka mu Burundi? Nimba ukeneye kubaka inzu nziza cane mu Burundi, Ntutangwe no kuvugana n’abayobozi bishirahamwe rya BMBC.

Raba hano ikiganiro kidasanzwe Ikinyamakuru canyu UBM News cagiranye n’Umuyobozi w’ishirahamwe BMBC( Building And Multi-Business Company) rikorera mu Burundi.

Umumenyeshamakuru: umuntu yumvise ishirahamwe BMBC yoca atahura iki 

Umuyobozi wa BMBC: Ishirahamwe BMBC ni ishirahamwe rikorera mu Gisata co kwubaka amazu y’abantu bipfuza kwubaka mu Burundi. Ishirahamwe BMBC ryatanguye gukora mu mwaka wa 2012 ,ico gihe rikaba ryari rifise ibiro muri Komine Kamenge mu gisagara ca Bujumbura.Ubu Ishirahamwe BMBC rikorera muri Quartier Asiatique iruhande ya Societe Sanili.Nkuko vyari biri muntango ishirahamwe BMBC Rikorera canecane muvyo kwubaka, iruhande y’ ibindi bikorwa bijanye no kwamamaza amaparcelles, amazu, imiduga n’ ibindi.

Raba akarorero kivyo dukora

Ivyo kwamamaza amazu,amaparcelles,imiduga n’ ibindi twabigiyemwo kuko benshi mubo dukorera bari mumahanga bagiye babidusaba kugira baze baroroherwa no kuronka amatongo igihe bashaka kwubaka mu Burundi.

Kurya rero hari amasociete usanga ari rurangiranwa muvyo kwuba amashure, ibiraro,kugazura imyonga,… ishirahamwe BMBC ryoryo ni rurangiranwa muvyo kwubaka amazu yo kubamwo(residences),amabureaux ,Amahoteri, …
Kubera imyaka tubikoreyemwo turatanga impanuro ngirakamaro ku muntu afise projet yo kwubaka mu Burundi, yaba afise amahera menshi canke make tukamwereka uko yobigenza kugira ashike kuco yipfuza.