ISHIRAHAMWE RIHURUMBIRWA NA BENSHI

Abato n’abakuze, abifise n’abatifise bose barirukira ishirahamwe BMBCTwarayaze na bamwe bamwe bo muri iyo migwi yose twandondaguye, baba abari ngaha mu gihugu eka n’abari mu mahanga; bose bakaba bikugura ukuntu basanze BMBC yitwararika imirimo yashinzwe. None ni imvo izihe zotuma witura ishirahamwe BMBC? 

*BMBC itunganijwe k’ubudyo uwuhaje wese yumva yisanze, ni umudyango urangwamwo akayaga keza, bituma rero iyo ubahaye akazi bikworohera kuronka amakuru wifuza bitakuvunye.

*Ni ishirahamwe rikorerea mumuco ntangere, amafaranga yose urishikirije kugira rigutungunarize imirimo riyakoresha neza na neza ivyo yategekanirijwe naridya risanzwe rifise ubuhinga butuma umenya amafaranga yose uzokenera imbere yo gutangura gushira mu ngiro umugambi wawe.

*Kubera uburambe n’ubuhinga BMBC ifise muri uyu mwuga bituma iwukora iwiyumvamwo kubw’ineza ya nyene ibikorwa eka kandi no kubw’iterambere ry’igihugu.

*Uyu mwuga ntituwufata nk’amacandya, kubwivyo ntitudyoshadyosha umukiriya kugira kumbure ashire amafaranga yiwe mubintu tubona ko birengeye ubudyo bwiwe canke kumbure bitazoshoboka, abitura BMBC turafasha gusuzuma ko inyubakwa bakeneye zihuye n’ubudyo bafise.

IYO MWUBATSE MWUBAKE NEZA, Wifuza kwubaka, canke gukoresha ivyigwa (aha turavuga ibijanye no gucapisha imigero, guharuza amafaranga muzokenera, eka n’ivyerekeye ubukomezi bw’inzu ) niwiture ishirahamwe BMBC rigutunganirize nkako abamaze gukorana nadyo barata amacumu, nibayate birabereye! nawe niwaza uzotangara.

Shikiriza ico wiyumvira ngaha canke utwandikire kuri Whatsapp kuri +257 79500227 nimba wipfuza kwubaka mu Burundi.