Twarabagarukaniye icizere, Mwarasubiye gukorera imigambi mu Gihugu c’ Uburundi.

Nk’ uko mubizi abarundi benshi baba mu mahanga, bamwe bivuye ko bimukiyeyo abandi bivuye ku vyago igihugu cagiye kiragira bagahungirayo.

Mu myaka iheze benshi muri bo baragerageje kwubaka amazu mu gihugu cabo ariko bikabaviramwo ingorane kubera imvo zikurikira:

Kuzeza imigambi abantu bo mu miryango yabo canke incuti usanga kenshi batabishoboye canke naho badafise ubwizigirwa .

-Gukorera ku makuru atari yo bigatuma batangura imigambi batiteguriye neza. 

Kubera benshi babihomberamwo abatwitura benshi usanga bari bariko biyumvira kwubaka mu bindi bihugu nka Uganda, Kenya, Sénégal n’ ahandi. Kenshi batubwira ko biruhukije bamaze kutubona kuri Internet.

Bivanye n’ intahe abo twubakira amazu bashinga ku kuntu ishirahamwe BMBC rikora ibikora inka, benshi baratujeje kububakira amazu n’ ubu tukiriko. Mu myaka itandatu tumaze akaba ata n’umwe arahomba utwiwe.

Ukwo kuntu ibintu bigenda neza aha nini biva ku mvo zikurikira:

1.Umuntu atwituye turamuha amakuru Atari ayo kumuryoshasha, y’ukuri kandi ajanye n’Igihe.

2.umuntu yubaka inzu ayizi uko izoba Isa, n’uko izoba ingana kuko tubanza kubicapura. 

3.Dukorera ku masezerano yanditse ku buryo vyose bizogenda 

4.Kubera tuzwi n amategeko abatwitura ivyabo biba bikingiwe kuruta .

4.Turafise abahinga bakwiye 

Umviriza ngaha ivyo bamwe bavuga.


Shikiriza ico wiyumvira ngaha canke utwandikire kuri Whatsapp kuri +257 79500227 nimba wipfuza kwubaka mu Burundi.