Mukeneye kumenya ukuntu amazu yanyu azoba asa amaze kwubakwa, iture BMBC

Umaze kubona ishirahamwe ryirukirwa na #bose uce umenya KO ritanga service nziza.

Igihe cose mwipfuza kwubaka inyubakwa nimwiture ishirahamwe Www.bmbc.bi tubanze tubagirire ivyirwa.

Shikiriza ico wiyumvira ngaha canke utwandikire kuri Whatsapp kuri +257 79500227 nimba wipfuza kwubaka mu Burundi.