IBIGIYINAMA BIGIR’IMANA

Kw’igenekerezo rya gatandatu nigenekerezo rya 26, ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka wa 2018, ishirahamwe BMBC ryaratunganije inama ya bose iyitabwe n’abakozi bakurubakuru b’iryo shirahamwe aho barabiye hamwe ibijanye n’ubuzima bw’ishirahamwe, eka kandi hatibagiwe nuburyo bushasha rigiye gutangura gukoresha mugutunganya imirimo imirimo yaryo na cane cane ko risigaye rifise abakozi bakwiye.

Shikiriza ico wiyumvira ngaha canke utwandikire kuri Whatsapp kuri +257 79500227 nimba wipfuza kwubaka mu Burundi.