Mbega mwoba muzi ko ishirahamwe BMBC ari irya mbere muvyo gukorana neza n’abantu bubaka mu Burundi? Nimba ukeneye kubaka inzu nziza cane mu Burundi, Ntutangwe no kuvugana n’abayobozi bishirahamwe rya BMBC.

Raba hano ikiganiro kidasanzwe Ikinyamakuru canyu UBM News cagiranye n’Umuyobozi w’ishirahamwe BMBC( Building And Multi-Business Company) rikorera mu Burundi.

Umumenyeshamakuru: umuntu yumvise ishirahamwe BMBC yoca atahura iki 

Umuyobozi wa BMBC: Ishirahamwe BMBC ni ishirahamwe rikorera mu Gisata co kwubaka amazu y’abantu bipfuza kwubaka mu Burundi. Ishirahamwe BMBC ryatanguye gukora mu mwaka wa 2012 ,ico gihe rikaba ryari rifise ibiro muri Komine Kamenge mu gisagara ca Bujumbura.Ubu Ishirahamwe BMBC rikorera muri Quartier Asiatique iruhande ya Societe Sanili.Nkuko vyari biri muntango ishirahamwe BMBC Rikorera canecane muvyo kwubaka, iruhande y’ ibindi bikorwa bijanye no kwamamaza amaparcelles, amazu, imiduga n’ ibindi.

Raba akarorero kivyo dukora

Ivyo kwamamaza amazu,amaparcelles,imiduga n’ ibindi twabigiyemwo kuko benshi mubo dukorera bari mumahanga bagiye babidusaba kugira baze baroroherwa no kuronka amatongo igihe bashaka kwubaka mu Burundi.

Kurya rero hari amasociete usanga ari rurangiranwa muvyo kwuba amashure, ibiraro,kugazura imyonga,… ishirahamwe BMBC ryoryo ni rurangiranwa muvyo kwubaka amazu yo kubamwo(residences),amabureaux ,Amahoteri, …
Kubera imyaka tubikoreyemwo turatanga impanuro ngirakamaro ku muntu afise projet yo kwubaka mu Burundi, yaba afise amahera menshi canke make tukamwereka uko yobigenza kugira ashike kuco yipfuza.

One thought on “Mbega mwoba muzi ko ishirahamwe BMBC ari irya mbere muvyo gukorana neza n’abantu bubaka mu Burundi? Nimba ukeneye kubaka inzu nziza cane mu Burundi, Ntutangwe no kuvugana n’abayobozi bishirahamwe rya BMBC.

  1. Atangana Reply

    Niryo rya mbere nshitse ku rubuga rwanyu. Mbona bitunganijwe neza, akaryo kabonetse nzobitura. Iterambere ryiza bmbc

Shikiriza ico wiyumvira ngaha canke utwandikire kuri Whatsapp kuri +257 79500227 nimba wipfuza kwubaka mu Burundi.